Rezervace

Krok 1. Poukaz na: Klasická rekondiční masáž (60 min.) / 550 Kč

Krok 2.: Kontaktní údaje

Jméno
Příjmení
Telefon
E-mail
Váš text na poukaz
(max. 32 znaků)
Potvrzení formuláře

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ OSOBY, NA KTEROU JE VYTVÁŘENA REZERVACE (DÁLE JEN OBJEDNAVATEL)

1. Ochrana osobních údajů fyzických osob je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Objednavatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Objednavatel souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace objednávky. Nezvolí-li objednavatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení objednavateli.

4. Zpracováním osobních údajů objednavatele může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6. Objednavatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7. V případě, že by se objednavatel domníval, že dodavatel nebo zpracovatel (čl. 4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednavatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  7.1. požádat dodavatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

  7.2. požadovat, aby dodavatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8. Požádá-li objednavatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat. Dodavatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.